Today: May 23, 2019

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना


प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०५/२४

धादिङ पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट गजुरी धादिङमा प्रशिक्षण कार्यको लागि गजुरी धादिङमा प्रशिक्षण कार्यको लागि कृषि प्रशिक्षक कर्मचारी आवश्यकता परेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यलय समयमा आफ्नो वायो डाटा शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी नागरिकताको प्रतिलिपी र एक प्रति पासवर्ड साईजको फोटो सहित निवेदन दिनुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद नाघि आएको र रित नपुगेको निवेदन उपर कुनै कारबाहि हुने छैन।
तपशिल:
१ पद : कृषि प्रशिक्षक (अधिकृतस्तर तृतिय प्रा )(वाली विज्ञान)

माग पद संख्या : १

न्युनतम शैक्षिक योग्यता : सम्वन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण

परिक्षाको किसिम : अन्र्तवार्ता

२ पद : कृषि साहायक (प्रशिक्षक साहायक स्तर प्रा) (वाली विज्ञान )

माग पद संख्या : १

न्युनतम शैक्षिक योग्यता : सम्वन्धित विषयमा प्रविणता प्रमानपत्र तह उत्तीर्ण

परिक्षाको किसिम : अन्र्तवार्ता

धादिङ पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट गजुरी, धादिङ
प्रदेश नं ३ नेपाल
फोन नं ०१०४०२१३८, ९८४८०२११५४

२०७५ भदौ २८ गते प्रकाशित

Leave a comment


Loading...

ताजा अपडेट