Sat. Jun 22nd, 2024

नीलकण्ठ नगरपालिका कार्यलय, धादिङको वडा भेला सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

यस नीलकण्ठ नगरपालिका कार्यलयको आ.व. ०७२/०७३ का लागि योजना कार्यक्रम तर्जुमा गरी दोस्रो नगरपरिषद् तयारीका लागी तपशिलका वडाहरुमा निम्न मिति, समय र स्थानमा वडा भेला आयोजना गरिएकोले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था, वडा नागरिक मञ्च/नागरिक सचेतना केन्द्रको बैठक बसी टोलमा छनौट भएका योजना सहित वडा भेलामा उपस्थितिको लागि सम्बन्धीत सम्पूर्ण दल, टोल विकास संस्था/वडा नागरिक मञ्च /नागरिक सचेतना केन्द्रहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको हुदाँ कुनै कारणबस पत्र प्राप्त नभएतापनि यसै सुचनालाई आधार मानी वडा भेलामा उपस्थिति भई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
तपशिल
क्र.स.       वडा नं                   मिति                                         समय                                    स्थान  
१.                   ८               २०७१ पौष १ गते                       दिनको बिहान १० बजे                    कुमाल गाँउ
२.                  ९                २०७१ पौष २ गते                       दिनको बिहान १० बजे                   पाल्पा भञ्ज्याङ
३.                  १०              २०७१ पौष ३ गते                        दिनको बिहान १० बजे                  निगालपानी चौतारा
४.                  ११               २०७१ पौष २ गते                        दिनको बिहान १० बजे                  घुमाउने डाँडा
५.                 १२                २०७१ पौष ३ गते                       दिनको बिहान १० बजे                  रिजाल डाँडा
६.                 १३                 २०७१ पौष १ गते                       दिनको बिहान १० बजे                   कालिका प्रा.वि.
७.                 ५                 २०७१ मंसिर २७ गते                दिनको बिहान १० बजे                   रघु नि.मा.वि. भोर्ले
८.                 ६                  २०७१ मंसिर २८ गते                 दिनको बिहान १० बजे                   संयुक्त वडा कार्यलय सुनौला बजार
९.                 ७                  २०७१ मंसिर २९ गते                 दिनको बिहान १० बजे                    कर्णेश्वर मा.वि. हिटी
१०ं                 १                    २०७१ पौष २ गते                      दिनको बिहान १० बजे                    सिउडीबार
११.                २                   २०७१ पौष ३ गते                       दिनको बिहान १० बजे                   भवन घर
१२.               ३                   २०७१ पौष ५ गते                      दिनको बिहान १० बजे                    इजारा
१३.               ४                   २०७१ पौष ४ गते                      दिनको बिहान १० बजे                     एक्ले पिपल

 

विश्वराज मरासेनी
कार्यकारी अधिकृत

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: