Tue. May 21st, 2024

स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको लागि थप आशय पत्र माग गरिएको सूचना

(तेस्रो पटक पकाशित मिति : २०७१/११/१

१) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट २०७१/५/३ गते गोरखापत्रमा र मिति २०७१/०७/ १८ गते दास्रो पटक प्रकाशित गरी यस जिल्लामा सामाजिक परिचालनको स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुवाट आसय पत्र माग गरिएकोमा पेश हुन आएका प्रस्तावहरु स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार पर्याप्त संख्यामा आसय पत्र पेश हुन नआएकोले पुनः यो सूचना अन्तिम पटक प्रकाशन गरिएको छ । ईच्छुक फर्म तथा संस्थाहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र देहायको शर्तहरुको अधिनमा रही प्रस्ताव पेश गर्न जानकारी गराईन्छ ।

२)  स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा छनौट हुनको लागि प्रस्ताव पेश गर्न यस धादिङ जिल्ला स्थित सरकारी निकायमा दर्ता भएको, न्यूनतम ३ वर्षको स्थानीय शासन, सामाजिक परिचालन, सामुदायिक विकास सम्बन्धि कार्यको अनुभव भएको, मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको, नियमानुसार वार्षिक नविकरण भएको, वार्षिक लेखा परिक्षण सम्पन्न गरेको, कालो सूचीमा नपरेको, आफ्नै कार्यालय भवन भएको वा घर भाडामा लिई कार्यालय संचालन गरेको, कार्यालयमा आवश्यक मात्रामा फर्निचर, कम्प्युटर, टेलिफोन, ईमेल, ईन्टरनेट सहित प्रर्याप्त संख्यामा जनशक्ति भएको लगायतका योग्यता तथा मापदण्डहरु पुरा भएको हुनु पर्नेछ ।

३) स्थानीय सेवा प्रदायकहरुले बुदा नं. २ मा उल्लेख भएका योग्यताहरु बाहेक कार्य क्षेत्रगत शर्त TOR मा उल्लेख गरिएका अन्य मापदण्डहरु समेत पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । आवश्यक कागजात पेश नभएका प्रस्तावहरु संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिने छैन ।

४)  प्रस्तावदाताहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र प्रस्ताव जिविसको कार्यालय धादिङवेशीमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ । यस भन्दा अघि मिति २०७१/५/३ को संघीयम मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार यस कार्यालयमा प्राप्त भएका आशय पत्रहरु यथावत कायम गरिएकोले सो संस्थाहरुले पुनः पेश गर्नु पर्ने छैन ।
५)  संक्षिप्त सूचिमा परेका सेवा प्रदायकहरुको लागी मात्र विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव RFP  जारी गरिनेछ । ईमेलबाट प्राप्त भएका आशयपत्रहरुलाई मान्यता दिईने छैन । छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी बिस्तृत जानकारी TOR मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्ने ढांचा TOR र सामाजिक परिचालन निर्देशिका, २०७१ यस कार्यालयको वेव साईड www.ddcdhading.gov.np, सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबको वेवसाईड www.mofald.gov.np  को वेबसाईटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
६) छनौट प्रकृयाको नतिजा यस कार्यालयको सार्वजनिक सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ । यस छनौट प्रकृया कारण देखाई वा नदेखाई कुनै पनि समयमा रद्द गर्न सकिनेछ । यसमा नपरेका अन्य कुराहरु प्रचलित कानून अनुसार हुनेछन ।
थप जानकारीको लागी
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङ
फोन नं. ०१० ५२०१४४ फ्याक्स नं. ०१०–५२०६२७
ईमेल : [email protected]

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: