Sun. Nov 1st, 2020

पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट राहत रकम वुझ्न आउने सम्वन्धी सुचना

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश नं. ३
यातायात पुर्वाधार निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय
नुवाकोट

मितिः–२०७६।०५।२९
राहत रकम वुझ्न आउने सम्वन्धी सुचना ।
उपरोक्त विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट बाट राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (SNRTP) अन्तर्गत धादिङ्ग जिल्लाको धादिङ्गबेसी–साङ्कोष–तिप्लिङ सडकको धादिङबेसी–किन्ताङफेदी खण्ड (चे.०+८००–१६+२२० र १८+२२०–३०+८८०) र यसै सडकको चरङ्गे देखी चरङ्गेपौवा खण्ड (चे. १६+२२०–१८+२२०) स्तरोन्नति कार्य गर्दा जग्गा प्रभावित व्यक्तिहरुको कित्ता नापी (Cadastral Survey) गरी स्वेच्छिक दान प्रभाव न्यूनिकरण योजना (VDIMP) तयार गरी सोहि वमोजिम सडकको नाममा लगतकट्टा गर्ने तथा जग्गादाताहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्य भैरहेको व्यहोरा सडक उपभोक्ताहरुलाई जानकारी नै छ । यस सडक स्तरोन्नतिबाट प्रभावित जग्गादाताहरुलाई वातावरणिय तथा सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखा (ESMF) वमोजिम राहत वितरण गर्ने तथा सडकको नाममा लगतकट्टा गर्ने क्रममा तपशिलका प्रभावित व्यक्तिहरु अनुपस्थित रहेको कारणले लगत कट्टा कार्य नभएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ महिना भित्र पुर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट वा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धादिङको SNRTP शाखामा आफ्नो जग्गा भोग चलनको निस्सा प्रमाण सहित जग्गा रोक्का भए फुकुवा गरि सम्पर्क गर्नुहुन तथा राहत रकम बुझिलिई लगतकट्टा कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

Loading...