Thu. Dec 3rd, 2020

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना

  • कम्युटरमा राम्रो ज्ञान भएको
  • MRP भर्न र फोटो खिच्ने राम्रो सीप भएको
  • कम्तिमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (10+2) पास भएको
  • सेवा सुबिधा आपसी समझदारीमा कायम गरिनेछ
  • सम्पर्क गर्ने अन्तिम मिति स् २०७६-०७-१३
  • सम्पर्क ९८६०१६६०२८

Loading...