Thu. Dec 3rd, 2020

जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना !


प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति : २०७७/०३/१७

यस रामकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., धादिङको चालु आ.व.२०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार संस्थाको कार्यालय निर्माणको लागि तपसिल बमोजिमको जग्गा बेचबिखन गर्न चाहने इच्छुक जग्गाधनीहरुबाट देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र संस्थाको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल

१. जग्गाको विवरण

आवश्यक क्षेत्रफल : ०–१२–०–० देखि २–०–०–० सम्मका

खरिद गर्ने जग्गाको स्थान : संस्थाको हाल रहेको प्रधान कार्यलय निलकण्ठ –८, साँघुटार देखि १ कि.मी. भित्र पक्कि तथा ग्राभेल सडक भएको

निवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम मिति : २०७७/०३/३१

निवेदन दर्ता : शुल्क रु.२००।–

२. आवश्यक कागजातहरु :
– आफुले बेचविखन गर्न चाहेको जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल स्पष्ट खुल्ने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, भोग चलन सम्बन्धि निस्सा प्रमाण
– चालु आ.व.सम्मको तिर्न बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता कागजातहरु
– चार किल्ला, ट्रेस तथा ब्लु नक्सा
– विक्रि गर्न चाहेको जग्गाको प्रति रोपनी दररेट ।
. अन्य विवरण :
– म्याद भित्र पेश भएका प्रस्तावहरु अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको रोहवरमा संस्थाको कार्यालयमा खोलिने छ ।
– पेश भएका कागजातहरु छानविन गर्ने वा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ ।
– रित नपुगेको, म्याद नाघि वा शर्त राखि पेश भएको निवेदन उपर कारवाही हुने छैन ।
– अन्य उल्लेख नभएको विषयमा संस्थाको “आर्थिक प्रशासन नीति–२०७५” मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४. कागजात पेश गर्ने: संस्थाको कार्यालय निलकण्ठ न.पा.–८, साँघुटार,
अन्य जानकारीको लागि संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क राखी जानकारी लिन सकिने छ ।

२०७७ असार १७ गते प्रकाशित

Loading...