Thu. Nov 26th, 2020

विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड दिन निर्देशन

;~rf/dGqL u'?ª sf7df8f}F, @% sflQsM ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlwdGqL kfj{t u'?ª dªunaf/ sf7df8f}Fsf] sdnfbLl:yt g]kfn b"/;~rf/ k|flws/0fsf] sfof{no lg/LIf0fsf qmddf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

२६ कार्तिक,काठमाडौ –

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विद्यालय तहका सबै विद्यार्थीलाई तत्काल निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाउन उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्राधिकरणको कार्यालय भ्रमण गर्दै मन्त्री गुरुङले मंगलबार कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्रको पठनपाठन हुन नसकेको बताए । हरेक वडा तह र स्वास्थ्यचौकीमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न ढिलाइ नगर्न उनले प्राधिकरणलाई सचेत गराए ।

देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ९सूचना महामार्ग० कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता जनाए । तीन वटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको उक्त परियोजनामध्ये प्रदेश १, २, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको छ ।

२०७७ कार्तिक २६ गते प्रकाशित

Loading...

अन्य समाचारहरु: