Thu. Apr 18th, 2024

हिम्स नेपालको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित : २०७२ असोज १ गते शुक्रबार
हिमालय सामुदायिक मुक्ति समाज (हिम्स– नेपाल) र यू.एम.एन.को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धादिङ्ग जिल्लाका री गाउँ र झार्लाङ गाविसमा संचालन हुने Dhading Disaster Response Programme का लागि १ जना कार्यक्रम व्यवस्थापक, २ जना कार्यक्रम संयोजक, १ जना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत १ जना लेखा अधिकृत, २ जना जेटी र २ जना जेटिए, ४ जना सबईञ्जिनियर, ४ जना सामाजिक परिचालक करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपाली नागरिकहरुबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित २०७२ असोज ७ गतेसम्म तपसिलमा उल्लेखित ठेगानामा दरखास्त आह्वान गरिएको छ । म्याद नाघि आएको र रित नपुगेको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । प्रारम्भिक छनौटमा परेका उमेद्वारलाई मात्र परीक्षमा समावेश गराईनेछ ।
विज्ञापन नं :– १, ०७२/०७३
पद : कार्यक्रम व्यवस्थापक आवश्यक संख्या १ जना
मुख्य जिम्मेवारीहरुः
– Dhading Disaster Response  Programme  कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा नेतृत्व गर्ने ।
–  समुदायमा सेल्टर, खानेपानी र गोरेटो बाटो निर्माणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
– समुदायमा आधारित पोषण लगायत अन्य स्वास्थ्य परामर्शसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
– आयआर्जन लगायत जिविकोपार्जनका विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने
–  सहकारी विकास र आत्म निर्भर समुहहरुलाई दिगो बनाउन रणनितिहरु तयार गर्ने ।
–  कार्यक्रमको लागि नियुक्ति गरिएको कार्मचारीहरुलाई परिचालन र ब्यबस्थापन गर्ने ।
– जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय गर्ने ।

शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरणः
– कार्यक्रम व्यवस्थापकको लागि BA पास गरी ५ बर्ष अनुभब भई दुर्गम क्षेत्रको अनुभब पनि भएको हुनु पर्ने ।
–  कार्यक्रम संयोजक पदमा काम गर्दै आई रहेको अनुभव भएको
–  शिक्षा, स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माण, जिविकोपार्जन वा आयआर्जनका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको
–  मानवीय जनशक्ति परिचालन सीप भएको ।
–  परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको
–  नेपाली अंगे्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने, MS Word, Excel , Power Point,  मा राम्रो दक्षता भएको ।
–  विभिन्न विषयहरुमा तालिम सहजिकरण सीप भएको
–  अंग्रेजी बोल्न र लेख्न राम्रो दखल भएको
–  मोटरसाईकल चलाउने सीप र लाईसेन्स भएको
–  स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
– महिला, दलित,जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।
विज्ञापन नं : – २, ०७२/०७३
पद :  कार्यक्रम संयोजक आवश्यक संख्या २ जना
मुख्य जिम्मेवारीहरुः
– Dhading Disaster Response Programme कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा नेतृत्व गर्ने ।
– समुदायमा सेल्टर, खानेपानी र गोरेटो बाटो निर्माणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
– समुदायमा आधारित पोषण लगायत अन्य स्वास्थ्य परामर्शसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।आयआर्जन लगायत जिविकोपार्जनका विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने ।
– सहकारी विकास र आत्म निर्भर समुहहरुलाई दिगो बनाउन रणनितिहरु तयार गर्ने ।
– तोकिएको क्षेत्र र कर्मचारीहरुको परिचालन र ब्यवस्थापन गरी प्रतिबेदन तयार गर्ने ।
– जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय गर्ने ।

शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरण : 
–  कार्यक्रम संयोजकको लागि BAपास गरी ३ बर्ष अनुभव भएको ।
–  शिक्षा, स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माण, जिविकोपार्जन वा आयआर्जनका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको
–  मानवीय जनशक्ति परिचालन सीप भएको ।
–  परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको
– नेपाली अंगे्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने, MS Word, Excel , Power Point मा राम्रो दक्षता भएको
–  विभिन्न विषयहरुमा तालिम सहजिकरण सीप भएको
–  अंग्रेजी बोल्न र लेख्न राम्रो दखल भएको
–  स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
–  महिला, दलित, जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।

विज्ञापन नं : – ३, ०७२/०७३
पद :  अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत संख्या : १
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
–  परियोजनाले तय गरेका सूचकहरुको आधारमा कार्य सम्पादनको अनुगमन गर्ने
–  मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण,कार्यान्वयन र दस्तावेजिकरणमा प्राविधिक सहयोग ।
–  संचालित कार्यक्रमहरुको समयमा कार्यान्वयन र गुणस्तरीयता कायम गर्ने ।
–  कार्यक्रममा कर्मचारीलाई अनुगमन तथा मुल्याङ्कन बिषयमा सीप र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम गर्ने ।
–  समूदाय तथा संघ संस्थाहरु तथा सरकारी निकायहरुसँग समन्वय,सहकार्य गर्ने सीप भएको ।
–  परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखन तयार गर्ने ।
–  जिविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण र सुशासनको कामको तोकिएको समय, संख्या र गुणस्तरीयता कायम गर्न कार्यक्रमसँग समन्वय र मावबीय जनशक्ति परिचालन तथा गर्ने ।
–   अनुगमन तथा मुल्याङकन समितिलाई सहयोग गरी निरन्तर समन्वय गर्ने ।
–  संस्थागत तथा कार्यक्रमगत अभिलेख तयार गरी ब्यबस्थापन गर्ने ।
–  स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
–  जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।

योग्यता : 
–  अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धमा ज्ञान र सीप भएको
–  BA पास गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त
–  जिविकोपार्जन तथा आय आर्जनका क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको
–  समुदाय परिचालन,सहजिकरण सीप भएको ।
–  परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको
–  कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली अंग्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,तथ्याङ्क सफ्ट्वयर चलाउने, ःMS Word, Excel , Power Point,Photoshop ,मा राम्रो दक्षता भएको ।
–  स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
–  महिला, दलित,जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।

विज्ञापन नं :  – ४, ०७२/ ०७३
पद : लेखा अधिकृत संख्या : १
प्रमुख जिम्मेवारीहरु
– दैनिक लेखापालको रुपमा काम गर्ने । संस्थाको आर्थिक नियमावलिलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
–  मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने ।
–  सामाग्री खरिद दाखिला,निकाशा,तथा ढुवानीका साधन व्यवस्थापन गर्ने ।
–  कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारी तथा संस्थाका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय,सहकार्य गर्ने ।
–  बजेट कार्यान्वयन योजना तथा मासिक,त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
–  कार्यक्रमसँग समन्वय र मावबीय जनशक्ति परिचालन ज्ञान सीप विकासमा सहयोग गर्ने
योग्यता : 
–  लेखा तथा सामाग्री व्यवस्थापन सम्बन्धमा ज्ञान र सीप भएको
–  लेखा व्यवस्थापन बिषयमा BA पास गरी लेखा व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३ वर्षको कार्य अनुभव ।
–  सामाग्री खरिद,स्टोर व्यवस्थापन,वितरण अनुभव भएको ।
–  टीम परिचालन तथा सहजिकरण सीप भएको ।
–  लेखा सफ्ट्वायर संचालन सम्बन्धि ज्ञान तथा सीप भएको
–  कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली अंग्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने, MS Word, Excel , Power Point,Photoshop मा राम्रो दक्षता भएको)
–  स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
–  महिला, दलित,जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।

विज्ञापन नं : – ५, ०७२/०७३
आवश्यक संख्या :  ४
पद : सबईञ्जिनियर (प्राविधिक)
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
– पूर्वाधार निर्माणहरुको डिजाईन अनुसारको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने ।
–  मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
–  खानेपानी, सेल्टर, साना पूर्वाधार विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने, लेआउट गर्ने र कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
–  मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने

आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
–  SLC पास गरी Sub Overseers पनि पास गरेको हुनु पर्ने ।
–  पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको ।
–  समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको ।
–  एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको,कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
– समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको,दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने
–  स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
–   महिला, दलित,जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।
विज्ञापन नं :– ६ , ०७२/०७३
आवश्यक संख्या : जेटि/जेटिए :  ४ जना (कृषि २ जना र पशुपालन २ जना )
पद :  प्राविधिक/ सामाजिक परिचालक
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
– समुह व्यवस्थापन र समुदायका सदस्यहरुको विकासका लागि विषयहरुको उठान तथा सहजीकरण गर्ने ।
– मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
– दिगो जिविकोपार्जन लगायत विभिन्न विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने र कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
– मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
–  कम्तीमा जेटिए (JTA)पास गरेको
–  आयआर्जन,पशुपालन वा कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको ।
–  समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको ।
–  एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दख्खल भएको, कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
–  समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको, दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने
–  सामाजिक परिचालन सम्बन्धि २ बर्षको अनुभब भएको ।
– स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
–  महिला, दलित, जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई विशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।

आवश्यक संख्या :  सामाजिक परिचालक (ट्रमा हेलिङ २ जना र सेल्टर २ जना)
पद : ४ जना
प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
– समुह व्यवस्थापन र समुदायका सदस्यहरुको विकासका लागि विषयहरुको उठान तथा सहजीकरण गर्ने ।
– सेल्टर निर्माण कार्य सम्बन्धि बिषयमा सहजिकरण गर्ने
– मनोसामाजिक परामर्श गर्ने ।
– मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
– दिगो पूर्वाधार निर्माण लगायत विभिन्न विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने र
– कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
– मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
– कम्तीमा १०+२ पास गरेको
– पूर्वाधार(निर्माण) को क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको । (सेल्टरको लागि)
– मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धि अनुभव भएको र पराशर्म सीप भएको (ट्रमा हेलिङ)
– समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको ।
– एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको,कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
– समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको,दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने
– स्थानीयलाई मान्यता दिईनेछ ।
– महिला, दलित, जनजाति र पिछाडिएको बर्गलाई बिशेष प्रथामिकता दिईनेछ ।
परिक्षाको किसिम :  लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तवार्ता
दरखास्त बुझउने ठेगाना : हिमालय सामुदायिक मुक्ति समाज (हिम्स– नेपाल) धादिङ
ईमेल : [email protected]
करार अवधि :  १० महिना
पारिश्रमिक : संस्थाको नियम अनुसार हुनेछ ।
दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति :  २०७२ असोज ७ गते ५ ः०० बजे सम्म मात्र ।
(नोट : पदपुर्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार हिम्स नेपाल धादिङमा निहित रहनेछ । टेलिफोन सम्र्पकलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
पदपूर्ति समिति
हिम्स – नेपाल धादिङ
नोट : कार्यक्रमको लागि इच्छुक गर्ने व्यक्तिहरुले आपनो कागज पत्रहरु बुझाउनको लागि ठेगान हरियो खर्का, जिबिका होटल पारी धादिङबेशी, धादिङ । कार्यलयमा सम्पर्कको लागि ….
सम्पर्क नं. – ९८४१६८३०५८, ९८४१३०६०३६

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: