Tue. May 21st, 2024

नीलकण्ठ नगरपालिका कार्यलयको घर बहाल कर सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना

यस नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्र (साबिकका नीलकण्ठ, साङकोष, मुरलीभञ्ज्याङ र सुनौलाबजार गा.वि.स.हरु) भित्र विभिन्न प्रयोजनको लागि घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहालमा लिने/दिने व्यक्ति/संस्थाले सम्बन्धित धनीलाई बहाल रकम भुक्तानी दिँदा/लिँदा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३७ (१), नियमावली, २०५६ को नियम १४१ र सोही नियमावलीको अनुसुचि ९ बमोजिम बहाल रकमको २ ५ ( दुई प्रतिशत) बहाल कर अनिवार्य रुपमा कट्टा गरी यस कार्यलयको रा.बा. बैक धादिङमा रहेको खाता नं. ३०६०३०४००४६०१ मा जम्मा गरिदिनुहुन वा यस कार्यलयको राजश्व शाखामा बुझाउनुहुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।
विश्वराज मरासेनी
कार्यकारी अधिकृत

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: