Mon. Jan 18th, 2021

सुचीदर्ता गर्ने सम्बन्धी एक्सन नेपालकाे सुचना

एक्सन नेपाल
नीलकण्ठ नगरपालीका-३, धादिङ
(प्रथम पटक प्रकाशीत मिति २०७७-०४-०२)

यस गैरसरकारी संस्था एक्सन नेपालको लागिआर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आवश्यक पर्ने तपशिल बंमोजिमको सामान तथा सेवा पटक पटक वा एकै पटक खरिद गर्नूृ पर्ने भएकोले स्थायी लेखा नम्बर, मुल्य अभिबृद्धि वा संम्वन्धीत निकायमा दर्ता भएका फर्म/कम्पनी वा ब्यक्तीहरुले यो सुचना प्रकाशीत भएको मितीले १ हप्ताभित्र (७ दिन भित्र) संम्वन्धीत निकायमा दर्ता भएको प्रतिलिपी, २०७५/७६ को कर चुक्ता वा नविकरणको प्रतिलिपी सहित कार्यालय समयभित्र सुचीदर्ता गराउनुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल
 स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी विभिन्न सामानहरु
 फर्निचर तथा फर्निसिङका विभिन्न सामानहरु
 छपाइ सम्वन्धी कार्यहरु
 वेभ साइट निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु
 विभिन्न तालिम तथा इन्जीनियरिङ परामर्स सेवा
 विभिन्न इलेक्टोनिक सामाग्रीहरु
 विपत उद्धार सामाग्री (एप्रोन, भिजिविलिटि ज्याकेट, हेलमेट, सेफ्टी बुट इत्यादि)
 हाडवयर सम्वन्धी सामाग्रीहरु
 विभिन्न प्रकारका सफ्टवयर खरिद
 सवारी साधनहरु भाडा सम्बन्धी सेवा
 सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ संम्बन्धी कार्य
 कृषीजन्य सामाग्री (विभिन्न प्रजातीका बोटविरुवा, विउ विजन तथा कृषी औजारहरु)
 बैकल्पीक उर्जा सम्बन्धी कार्य (सोलार बायो व्रिकेट,सुधारीएको चुलो)
 विज्ञापन तथाप्रचार प्रचार संम्बन्धी कार्य
 निर्माण कार्यको लागी स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरु (बालुवा,काठ,गिटि,ढुङ्गा)
 होटल तथा रेस्टुरेन्ट संम्बन्धी सेवा
 प्लाष्टिक जन्य सामाग्रीहरु
 Poultry सम्बन्धी कार्यहरु
 Water quality test kit and first aid kit box खरिद
 IEC material design and printing
 होडिङ बोर्ड निर्माण सम्बन्धी कार्य
 विभिन्न तालिमहरु (Basic care and maintenance tranning to caretakers, water safety plan implemantation tranning)
 इन्स्योरेन्स संम्वन्धी कार्य
 लेखा परिक्षण संम्वन्धी कार्य

अन्य जानकारीहरु
 म्याद नाघी पेश भएको वा रित नपुगेको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
 सुचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरुले सन्तोष जनक सेवा तथा सामान उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा सुचीबाट हटाउने अख्तियार संस्थालाइ हुनेछ ।
 फर्म तथा कम्पनीबाट सुचीकृत हुनको लागी सार्वजनीक खरिद कार्यको लागी अयोग्य नभएको स्व घोषणा पत्र समावेश हुनुपर्नेछ ।
 कम्पनी, फर्म तथा संस्थालाइ सुचीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस संस्थामा रहनेछ ।

विस्तृत जानकारीको लागी
एक्सन नेपाल
नीलकण्ठ नगरपालीका बडा नं – ३,सुगमटोल, धादिङ
फोन नं – ०१०५२१०१२
इमेल–actionnepal.org@gmail.com

Loading...

अन्य समाचारहरु: